STATUT, REGULAMINY I PROCEDURY


Statut Przedszkola

Koncepcja pracy

Regulaminy:

Regulamin organizacyjny

Regulamin bezpieczeństwa

Regulamin organizacji wycieczek

Regulamin korzystania z sali rytmicznej


Procedury:

Procedura ewidencji czasu

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków

Procedura postępowania w przypadku dziecka przewlekle chorego

Procedura promocji przedszkola

Procedura udostępniania dokumentacji przedszkolnej

Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej dziecka 

Procedura określająca uprawnienia i obowiązki rodziców i nauczycieli w stosunku do dzieci z widocznymi objawami choroby

Procedura łączenia grup wiekowych

Procedura kontaktów z rodzicami

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Procedura bezpieczeństwa dzieci na terenie budynku przedszkola

Procedura bezpieczeństwa zabaw w ogrodzie przedszkola

Procedura ewakuacji

Procedura interwencyjna na wypadek zdarzeń kryzysowych w przedszkolu

Procedura postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia

Procedura spacerów i wycieczek pieszych

Procedura Niebieskiej Karty