OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Opłaty za świadczenia
i czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu przyjmowane są w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
Opłaty za żywienie przyjmowane są w terminie do 10 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

Formy regulowania opłat za przedszkole:
 
1.    Wpłaty przelewem na wskazane rachunki bankowe:
-         Opłata za świadczenia i czas pobytu dziecka w przedszkolu:
20 1030 1508 0000 0005 5032 3001
-         Opłata za żywienie :
48 1030 1508 0000 0005 5032 3079
 
2.    Wpłaty gotówki w kasie przedszkola w ustalonych i podanych do wiadomości rodziców terminach.
 

Informacje dotyczące opłat za świadczenia i czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu od momentu otwarcia do godziny 13.00.
Za pobyt dziecka w przedszkolu po godz. 13 rodzice wnoszą opłatę w wysokości  1 zł za godzinę (w rozliczeniu minutowym).
Opłata za ostatnią godzinę świadczeń będzie wnoszona proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. 
Przykładowo jeżeli dziecko zostanie odebrane z przedszkola:
   - o godz. 13.40 - opłata tylko za 40 minut  tj. 67 groszy,
   - o godz. 14.30 - opłata za 1 godz. i 30 minut tj. 1,50 zł  (1,- zł za pełną godzinę i 50 groszy za 30 minut kolejnej godziny),
   - o godz. 15.25 - rodzic wniesie opłatę za 2 godz. i 25 minut tj. 2,42 zł (2 zł za 2 pełne godziny i 42 groszy. za 25 minut kolejnej godziny),
   - o godz. 16.15 – rodzic wniesie opłatę za 3 godz. i 15 minut tj. 3,25 zł (3 zł za 3 pełne godziny i 25 groszy za 15 minut kolejnej godziny).
 
Zwolnienia z opłat:
a) bezpłatnie z przedszkoli korzystają:
   - dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
   - wychowankowie rodzinnych domów dziecka działających na terenie m.st. Warszawy,
   - wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego działających na terenie m.st. Warszawy,
   - dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy,
   - dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (dzieci niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty).
b) z 50% ulgi w opłacie korzystają dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75%, ale nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) z 25% ulgi w opłacie korzystają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do innych:
   -  przedszkoli na terenie m.st. Warszawy,
   - punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy,
   - zespołów wychowania przedszkolnego na terenie m.st. Warszawy,
   - żłobków i klubów dziecięcych, ale tylko tych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy,
   - dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy
 
W przypadku zbiegu uprawnień, przysługuje tylko jedno zwolnienie wybrane przez rodziców (opiekunów prawnych).
 
Do pobrania:
 
Uchwała nr XXXIX-103 1/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.
 
Wniosek w sprawie całkowitego/częściowego zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Informacje dotyczące opłat za
korzystanie z posiłków w przedszkolu.
 
Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi:
  • za trzy posiłki – 8, 50 zł
  • za dwa posiłki – 6, 80 zł
Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w przedszkolu. 

Za pierwszy dzień nieobecności opłata za żywienie będzie zwracana, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 9.00. Nieobecność można zgłosić osobiście (wpis do zeszytu nieobecności dziecka w przedszkolu), pocztą elektroniczną nieobecnosci@przedszkole283.waw.pl lub telefonicznie (22 643 60 36) w godzinach 8.00 - 9.00.


Dzieci są ubezpieczone w T.U.Warta na 10 000 zł
Roczna składka za cały rok szkolny 2016/2017 wynosi 28 zł
 
Do pobrania:

Zarządzenie Nr 1398/2011 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011r.  
zmieniające zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

Zarządzenie Nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy a dnia 11 września 2008 r. 
w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.
W załączniku do zarządzenia - WNIOSEK w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z posiłków.