OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
  
Opłaty za świadczenia i czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu przyjmowane są w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
Opłaty za żywienie przyjmowane są w terminie do 10 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

Formy regulowania opłat za przedszkole:
 
1.    Wpłaty przelewem na wskazane rachunki bankowe:
-         Opłata za świadczenia i czas pobytu dziecka w przedszkolu:
20 1030 1508 0000 0005 5032 3001
-         Opłata za żywienie i zajęcia dodatkowe:
48 1030 1508 0000 0005 5032 3079
 
2.    Wpłaty gotówki w kasie przedszkola w ustalonych i podanych do wiadomości rodziców terminach.
 
We wrześniu opłat dokonywać można w następującym terminie:
 
10.09.2014 r. w godz. 08.00 – 10.00 oraz 15.00 – 17.30

Informacje dotyczące opłat za świadczenia i czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu.

Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (czyli po godz. 13.00), wynosi 1 zł.
W przypadku kiedy dziecko korzystać będzie ze świadczeń przedszkolnych niepełną godzinę opłata ulegać będzie proporcjonalnemu obniżeniu.
Opłata za ostatnią godzinę świadczeń będzie wnoszona proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
Przykładowo:
13.00 – 13:15  – 0,25 zł
13.00 – 13:30  – 0,50 zł
13.00 – 13:45  – 0,75 zł
13.00 – 14:00  – 1, 00 zł
 
Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się, jako iloczyn opłaty i liczby godzin i minut świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole.
 
Zwolnienia z opłat:
 
a)       przedszkole świadczy usługi bezpłatnie od momentu jego otwarcia tj. od godziny 7:00 do godziny 13.00,
b)       bezpłatnie z przedszkoli korzystają:
·         dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
·         wychowankowie rodzinnych domów dziecka działających na terenie m.st. Warszawy,
·         wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego działających na terenie m.st. Warszawy,
·         dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy,
·         dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (dzieci niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty).
c)       z 50% ulgi w opłacie korzystają dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75%, ale nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
d)       z 25% ulgi w opłacie korzystają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do innych:
·         przedszkoli na terenie m.st. Warszawy,
·         punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy,
·         zespołów wychowania przedszkolnego na terenie m.st. Warszawy,
·         żłobków i klubów dziecięcych, ale tylko tych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy,
·         dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy
W przypadku zbiegu uprawnień, przysługuje tylko jedno zwolnienie wybrane przez rodziców (opiekunów prawnych).
 
 
Uchwala Nr LXXXIV/2166/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. 
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.


Informacje dotyczące opłat za
korzystanie z posiłków w przedszkolu.
 
Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi:
  • za trzy posiłki – 8, 50 zł
  • za dwa posiłki – 6, 80 zł
Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w przedszkolu. 

Za pierwszy dzień nieobecności opłata za żywienie będzie zwracana, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 9.00. Nieobecność można zgłosić osobiście (wpis do zeszytu nieobecności dziecka w przedszkolu), pocztą elektroniczną nieobecnosci@przedszkole283.waw.pl lub telefonicznie (22 643 60 36) w godzinach 8.00 - 9.00.


Dzieci są ubezpieczone w Warcie na 10 000 zł
Roczna składka za cały rok szkolny 2013/2014 wynosi 31 zł
 
Do pobrania:

Zarządzenie Nr 1398/2011 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011r.  
zmieniające zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

Zarządzenie Nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy a dnia 11 września 2008 r. 
w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.
W załączniku do zarządzenia - WNIOSEK w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z posiłków.