OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
  
Opłaty za świadczenia i czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu przyjmowane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
Opłaty za żywienie przyjmowane są w terminie do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

Formy regulowania opłat za przedszkole:
 
1.    Wpłaty przelewem na wskazane rachunki bankowe:
-         Opłata za świadczenia i czas pobytu dziecka w przedszkolu:
20 1030 1508 0000 0005 5032 3001
-         Opłata za żywienie i zajęcia dodatkowe:
48 1030 1508 0000 0005 5032 3079
 
2.    Wpłaty gotówki w kasie przedszkola w ustalonych i podanych do wiadomości rodziców terminach.
 
W kwietniu opłat dokonywać można w następującym terminie:
 
14.04.2014 r. w godz. 08.00 – 10.00 oraz 15.00 – 17.30

Informacje dotyczące opłat za świadczenia i czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka organizowane są w przedszkolu od momentu jego otwarcia do godziny 13.00.
Ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole po godz. 13.00.


Opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu:
-     07.00 – 13.00 – bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka
-     13.00 – 17.00 – 1, 00 zł
-     17.00 – 17.30 – 0, 50  zł (½ stawki godzinowej 1, 00 zł)

Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się, jako iloczyn opłaty i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłaty nie pobiera się. Rodzic lub opiekun prawny informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

Zwalnia się z opłat:

-         Wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Warszawie.

-    Jeżeli dochód  na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75 % minimalnego wynagrodzenia.


Zmniejsza się opłaty:
  • do 50% za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opiekę, jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza, 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia.
  • w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko wynosi 75%.
  • w przypadku gdy rodzeństwo uczęszcza do przedszkola publicznego i niepublicznego, punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego działającego w stolicy opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opiekę wynosi 75%.
  • w przypadku, gdy rodzeństwo uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub zajmują się nimi opiekunowie dzienni figurujący w rejestrach prezydenta Warszawy opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opiekę wynosi 75%.

W przypadku zbiegu uprawnień, przysługuje tylko jedno zwolnienie wybrane przez rodziców (opiekunów prawnych).

 
Uchwala Nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami).

Informacje dotyczące opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu.
 
Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi:
  • za trzy posiłki – 8, 50 zł
  • za dwa posiłki – 6, 80 zł

Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w przedszkolu. 

Za pierwszy dzień nieobecności opłata za żywienie będzie zwracana, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 9.00. Nieobecność można zgłosić osobiście (wpis do zeszytu nieobecności dziecka w przedszkolu), pocztą elektroniczną nieobecnosci@przedszkole283.waw.pl lub telefonicznie (22 643 60 36) w godzinach 8.00 - 9.00.

Zarządzenie NR 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

Zwolnienia z opłat:

Zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w przedszkolu mogą ubiegać się rodzice w przypadku:

  • szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka,
  • szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych
Zwolnień, których udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków z pomocy społecznej.

Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w przedszkolu, składany jest do dyrektora przedszkola.

Wniosek może zostać złożony przez:
          - rodziców/opiekunów prawnych dziecka,
          - nauczyciela przedszkola,
          - inne pełnoletnie osoby,

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, a w przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, mogą to być:
          - oświadczenia o wysokości dochodów,
          - inne dokumenty, a w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej.

Skutki finansowe udzielonych zwolnień, muszą znajdować zabezpieczenie w planie wydatków przedszkola.

Dzieci są ubezpieczone w Warcie na 10 000 zł
Roczna składka za cały rok szkolny 2013/2014 wynosi 31 zł
 
Do pobrania:

Uchwała nr XXI/424/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

Uchwała Nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 roku
w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

Zarządzenie Nr 1398/2011 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011r.  
zmieniające zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

Zarządzenie Nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy a dnia 11 września 2008 r. 
w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.
W załączniku do zarządzenia - WNIOSEK w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z posiłków.